VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE VOORGESTELDE DIENSTEN

DEFINITIE

Klant: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de site bezoekt die het onderwerp is van deze algemene voorwaarden.

Inhoud: Alle elementen die de informatie op de site vormen, met name teksten - afbeeldingen - video's.

Klantinformatie : Hierna "Informatie(s)" genoemd, die overeenkomt met alle persoonlijke gegevens die kunnen worden bewaard door https://openjustice.be voor het beheer van uw account, het beheer van de klantenrelatie en voor analyse- en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde site.

Persoonlijke gegevens: "Gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie van de natuurlijke personen waarop zij van toepassing zijn mogelijk maken" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "gegevensverwerker" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis die is gedefinieerd in de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

1. OVER DE WEBSITE

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website geïnformeerd dat https://openjustice.be de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering en de follow-up ervan:

Eigenaar: Naam - Adres

Publicatiemanager: e-mail

De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

Webmaster : Naam – e-mail

Hosting : ovh – 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007

2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE EN VAN DE VOORGESTELDE DIENSTEN

De site is een intellectueel werk dat beschermd wordt door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en het toepasselijke Internationale Reglement.

De Klant mag op geen enkele wijze de elementen of werken op de site geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren.

Het gebruiken van de site https://openjustice.be impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. De gebruikers van de site https://openjustice.be worden daarom uitgenodigd om hen regelmatig te raadplegen.

3. BESCHRIJVING VAN DE GELEVERDE DIENSTEN

De website https://openjustice.be beoogt informatie te verstrekken over alle instrumenten en diensten die het collectief aanbiedt.

https://openjustice.be streeft ernaar om op de site https://openjustice.be informatie zo nauwkeurig mogelijk te bezorgen. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze worden veroorzaakt door haarzelf of door de derde partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https://openjustice.be worden alleen ter informatie gegeven en zijn aan verandering onderhevig. Bovendien is de informatie op de site https://openjustice.be zijn niet exhaustief. Ze zijn onderhevig aan wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP TECHNISCHE GEGEVENS

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.

De website https://openjustice.be/ wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie overeenkomstig de bepalingen van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

Het doel is om een dienst te leveren die de beste toegankelijkheid garandeert. De gastheer verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst zo snel mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoud, verbetering van haar infrastructuren, uitval van haar infrastructuren of indien de Diensten en Diensten verkeer genereren dat als abnormaal wordt beschouwd.

https://openjustice.be/ en de host kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing in het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefonieapparatuur die met name betrekking heeft op de congestie van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN NAMAAK

https://openjustice.be is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, pictogrammen en geluiden.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procédé, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van https://openjustice.be/.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété intellectuelle.

6. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

https://openjustice.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website https://openjustice.been die het gevolg zijn van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties of van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

https://openjustice.be is ook niet aansprakelijk voor indirecte schade (zoals verlies van zaken of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site. https://openjustice.be.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://openjustice.be behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud die in deze ruimte wordt gedeponeerd en die in strijd is met de in België geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen. Indien nodig, https://openjustice.be behoudt de site zich tevens de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in geval van een boodschap van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto, enz.).

7. BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 6 augustus 2004 en het algemeen reglement inzake gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

Alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is te vinden op https://openjustice.be/rgpd/

8. INCIDENTMELDING

Wij zetten ons in om onze gebruikers volledig op de hoogte te houden van alle zaken die betrekking hebben op de veiligheid van hun account en hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

BEVEILIGING

Het waarborgen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens, https://openjustice.be maakt gebruik van netwerken die beschermd zijn door standaardfuncties zoals firewall, pseudonimisering, encryptie en wachtwoordbeveiliging.

Bij de verwerking van persoonsgegevens, https://openjustice.beneemt alle redelijke maatregelen om hen te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. HYPERTEKSTLINKS "COOKIES" & INTERNETTAGS

De site https://openjustice.be bevat een aantal hypertekstlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://openjustice.be. Toch is https://openjustice.be niet in staat om de inhoud van de bezochte sites te controleren en neemt daarom geen enkele verantwoordelijkheid op zich.

Tenzij u besluit om cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze mag gebruiken. U kunt deze cookies te allen tijde kosteloos deactiveren met behulp van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden opgeroepen, met dien verstande dat dit de toegang tot alle of een deel van de door de site aangeboden diensten kan beperken of verhinderen.

9.1. “COOKIES”

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de gebruiker (bijv. computer, smartphone) wordt opgeslagen (hierna "cookies" genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen op geen enkele manier de terminal van de gebruiker beschadigen.

https://openjustice.be zal waarschijnlijk de informatie van de Gebruiker met betrekking tot zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina's, de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie maakt het mogelijk https://openjustice.be om de inhoud van de site en de navigatie van de Gebruiker te verbeteren.

Aangezien Cookies de navigatie en/of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden vergemakkelijken, kan de Gebruiker zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat de Cookies in de terminal worden opgeslagen of dat ze integendeel worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de verzender ervan. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hij de mogelijkheid krijgt om van tijd tot tijd cookies te accepteren of te weigeren, voordat een Cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen. https://openjustice.be informeert de Gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle functionaliteiten van zijn of haar navigatiesoftware beschikbaar zijn.

Indien de Gebruiker weigert cookies op te slaan in zijn terminal of browser, of indien de Gebruiker de opgeslagen cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kan zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://openjustice.be of een van zijn dienstverleners kan, met het oog op technische compatibiliteit, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met het internet lijkt te zijn verbonden, niet herkennen.

Waar nodig, wijst https://openjustice.be alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen met betrekking tot de verslechterde werking van de Site en de diensten die worden aangeboden door https://openjustice.beals gevolg van (i) de weigering van de Gebruiker om Cookies te accepteren (ii) de onmogelijkheid om https://openjustice.be om de Cookies te registreren of te raadplegen die nodig zijn voor de werking ervan als gevolg van de keuze van de Gebruiker. De configuratie van elke browser is anders voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, die het mogelijk maakt om te weten te komen hoe de Gebruiker zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan op elk moment zijn/haar wensen met betrekking tot cookies kenbaar maken en wijzigen. https://openjustice.be kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de in dit hoofdstuk beschreven informatie.

Tot slot, door te klikken op de pictogrammen gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook en Linkedin op de Site van https://openjustice.be of in zijn mobiele applicatie en indien de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door te blijven surfen op de Website of de mobiele applicatie van https://openjustice.be, Twitter, Facebook en Linkedin kunnen ook cookies op uw apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Deze soorten cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt door uw navigatie op de Website of de mobiele toepassing van https://openjustice.be. De gebruiker kan echter te allen tijde zijn toestemming herroepen https://openjustice.be

9.2 INTERNET TAGS

https://openjustice.be kan af en toe gebruik maken van internettags (ook bekend als "tags", of action tags, single-pixel GIF's, transparante GIF's, onzichtbare GIF's en één-op-één GIF's) en deze inzetten via een web analytische partner die zich mogelijk in het buitenland bevindt (en dus de bijbehorende informatie, inclusief het IP-adres van de Gebruiker, opslaat).

Deze tags worden zowel in online-advertenties geplaatst waardoor internetgebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina's van de Site. 

Deze technologie laat toe https://openjustice.be het evalueren van de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van de acties (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals het gebruik van de Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan eventueel informatie over bezoekers van de Site en andere internetsites verzamelen met behulp van deze tags, en rapporten over de activiteit van de Site opstellen ter attentie van https://openjustice.been andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van het internet en het internet.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://openjustice.be is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toelaat, zijn de bevoegde rechtbanken van Luik exclusief bevoegd.

NL