BESCHERMING VAN DE PRIVACY - GDPR

openJustice besteedt veel aandacht aan het respect voor de privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens, hierna de "Gegevens" genoemd, met de grootst mogelijke zorg en transparantie. Hieronder vindt u alle informatie met betrekking tot de verwerkte Gegevens en de rechten die u heeft met betrekking tot deze Gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en hoe kunt u contact met hem/haar opnemen?
De beheerder van de site is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Voor alle vragen met betrekking tot dit privacybeleid kan openJustice per e-mail worden gecontacteerd op het volgende adres info@openjustice.be.

Dit privacybeleid zal waarschijnlijk evolueren. openJustice nodigt u daarom uit om de laatste versie te raadplegen, die altijd beschikbaar zal zijn op het website. https://openjustice.beGPDR of kan op verzoek naar u worden gestuurd om info@openjustice.be. In geval van substantiële wijzigingen zal openJustice u spontaan en vooraf via haar site informeren.

Waarom worden uw gegevens verwerkt?
openJustice verwerkt Gegevens in haar rechtmatige belang, bijvoorbeeld om haar activiteit te promoten. openJustice stuurt u dus haar nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bepaalde evenementen die zij ondersteunt of waarvan zij een partner is.

openJustice gebruikt uw gegevens ook op een geaggregeerde en anonieme manier om bijvoorbeeld rapporten en trends op te stellen over het gebruik van haar website en haar pagina's op de verschillende sociale netwerken. Deze informatie is op geen enkele wijze gekoppeld aan uw persoon en maakt u op geen enkele wijze identificeerbaar.

Wie heeft toegang tot uw gegevens? 
Uw gegevens zijn toegankelijk voor de beheerder van deze site en voor de IT-ondersteuningsdienst.

Waar komen uw gegevens vandaan?
De verwerkte gegevens worden rechtstreeks bij u verzameld. OpenJustice koopt geen gegevens over u in bij derden.

Wat zijn uw rechten en hoe oefent u ze uit? 
In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heeft u de volgende verschillende rechten die te allen tijde en kosteloos kunnen worden uitgeoefend, behalve in geval van misbruik:

 • Het recht om toegang te vragen tot uw gegevens 
 • Het recht om uw gegevens te corrigeren 
 • Het recht op het verwijderen van uw gegevens 
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
 • Het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen 
 • Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens 
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de controleautoriteit

Recht van toegang
U heeft het recht om OpenJustice om bevestiging te vragen of er al dan niet gegevens over u worden verwerkt en, als dat het geval is, kunt u verzoeken om toegang tot deze gegevens, in welk geval de volgende informatie ook aan u zal worden verstrekt:

 • de betrokken categorieën van gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers die in derde landen zijn of zullen worden gevestigd ;
 • indien mogelijk, de beoogde bewaartijd van de gegevens of, bij gebreke daarvan, de criteria die zijn gebruikt om deze termijn vast te stellen;
 • de rechten die u heeft met betrekking tot uw gegevens, met inbegrip van het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit ;

Dit recht kan eenvoudig worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen op het volgende adres info@openjustice.be.

Recht op correctie
U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens die onjuist of onvolledig zijn te corrigeren. Dit recht kan eenvoudig worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen op het volgende adres info@openjustice.be.

Recht op verwijdering
U heeft het recht om openJustice te vragen gegevens over u te verwijderen in de volgende gevallen:

 • de gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u de toestemming die aan de verwerking ten grondslag ligt heeft ingetrokken en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is; 
 • u heeft gebruik gemaakt van uw recht om bezwaar te maken zoals uitgelegd onder "Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking". hieronder ;
 • uw gegevens zijn het voorwerp geweest van onrechtmatige verwerking; 
 • uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking
U heeft het recht om op elk moment, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, met inbegrip van het opstellen van profielen, op basis van het legitieme belang van OpenJustice. In dit geval zal OpenJustice de verwerking stopzetten, tenzij het noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims of als OpenJustice kan aantonen dat er legitieme en dwingende redenen zijn die prevaleren boven uw belangen en uw rechten en vrijheden.
U heeft ook het absolute recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, inclusief profilering, die zou worden gedaan voor het werven van klanten. openJustice voert echter geen profilering uit.
Dit recht kan eenvoudig worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen op het volgende adres info@openjustice.be.

Recht op beperking van de behandeling
U heeft het recht om openJustice te vragen de verwerking te beperken wanneer een van de volgende zaken van toepassing is:

 • u betwist de juistheid van de gegevens;
 • de verwerking is onwettig, maar u wenst niet dat de Gegevens worden verwijderd;
 • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er wordt gecontroleerd of de legitieme redenen die door OpenJustice worden nagestreefd, prevaleren boven de uwe.

Dit recht kan eenvoudig worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen op het volgende adres info@openjustice.be.

Recht op gegevensdraagbaarheid
U heeft het recht om te verkrijgen dat de gegevens die op u betrekking hebben, wanneer de verwerking ervan geautomatiseerd is, aan u worden verstrekt of worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, indien dit technisch mogelijk is.
Dit recht kan eenvoudig worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen op het volgende adres info@openjustice.be.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U kunt elke aanvraag of klacht met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door elegis richten aan de Belgische autoriteit voor gegevenscontrole op de onderstaande contactgegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
Email : contact@apd-gba.be
Of op de website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact